Obligationer

Generelt om obligationer. Artiklen er skrevet ud fra en investors synspunkt.

Definition

En obligation er et standardiseret lån eller gældsbrev, som handles på en børs.

Obligationer udstedes af staten, kommuner, realkreditinstitutter, banker og andre finansielle virksomheder, samt erhvervsdrivende virksomheder.

Staten udsteder obligationer for at finansiere statens finanser. Realkreditinstitutterne udsteder obligationer for at finansiere fast ejendom for private og virksomheder, og banker og virksomheder gør det for at finansiere deres drift.

Obligationer er som lån karakteriseret ved deres hovedstol, (kupon-)rente og afdragsprofil.

Den store fordel ved at købe obligationer er, at renten er fast. Du køber retten til at modtage den faste rente. Derfor ved du, hvad du kan regne med.

Kursen på obligationer kan svinge

For eksempel kan din købskurs på obligationen svinge op og ned, og derfor kan du få et tab eller en gevinst på salg af obligationen.

Som køber af en obligation vil du løbende modtage renter fra lånet. Det sker typisk 1 – 4 gange om året.

Ved annuitets- og serielån er der også afdrag på gælden hver termin, som er et fastsat tidspunkt for betaling. Renter og afdrag kaldes tilsammen for ydelsen. Denne ydelse er de penge investorerne, altså dem der ejer obligationerne, modtager.

Faldende rente giver højere kurs

Som udgangspunkt vil et faldende renteniveau give højere kurser på obligationer. Renten på en obligation ligger fast, så hvis renteniveauet falder, vil obligationen blive mere attraktiv. Omvendt vil et stigende renteniveau give en lavere kurs på obligationerne. Jo tættere den pålydende rente på en obligation er på markedsrenten, jo tættere vil obligationens kurs være på 100.

Jo kortere restløbetid, der er på en obligation, jo tættere vil kursen være på 100. Det skyldes, at obligationen altid indfries til kurs 100.

På realkreditobligationer risikerer du, at husejeren indfrier sit huslån og konverterer til et andet. Husejeren kan altid “købe sig fri” til kurs 100, og derfor vil en realkreditobligation heller ikke stige ret meget over kurs 100, selv om markedsrenten falder.

Kursrisikoen er et mål for en obligations kursfølsomhed overfor ændringer i renteniveauet på 1%. Hvis for eksempel nøgletallet kursrisiko er 5, vil en stigning i renteniveauet på 1%-point medføre et kurstab fra eksempelvis 100 til 95. Et fald i renteniveauet på 1%-point vil medføre, at kursen på obligationen stiger fra 100 til 105.

Er du privat investor bør du købe lavtforrentede obligationer. De har som regel en kurs et pænt stykke under 100. Kursgevinster er skattefri, og hvis du for eksempel har købt en obligation til kurs 90, så får du 100 kr. udbetalt, når den indfries. Altså har du tjent 10 skattefrie kr. Det gælder dog ikke for pensionsmidler.

Risiko ved obligationer

Der er grundlæggende tre risici ved investering i obligationer: Kreditrisiko, kursrisiko og konverteringsrisiko.
Kreditrisikoen er risikoen for at realkreditinstituttet, staten eller erhvervsvirksomheden går konkurs. Det er muligt, men langt mere usandsynligt at den danske stat går konkurs mens risikoen for et realkreditinstitut er lidt større. Denne risiko er dog stadig teoretisk da staten og andre realkreditinstitutter sandsynligvis vil træde til.

Som ved al investering er der dog en reel risiko. Kursrisikoen opstår når den effektive rente – omtalt i flæng som renten – ændrer sig.

Skat

Den løbende rentebetaling fra obligationer er skattepligtig. Derimod vil obligationer der på
udstedelsestidspunktet har en pålydende rente højere end den aktuelle mindsterente, kunne handles uden at kursgevinsten bliver beskattet. Man siger at disse obligationer er blåstemplet.

Omvendt er kursgevinster fra obligationer udstedt med en pålydende rente lavere end mindsterenten skattepligtige og benævnes sortstemplet.

Det kan derfor være en god idé at købe obligationer med en lav rente (der dog er højere end mindsterenten) da en del af forrentningen der skal beskattes ”konverteres” til en skattefri kursgevinst.

Kommentarer