Call / Put optioner

Forklarer det grundlæggende om Call og Put optioner. Hvad er fordelene ved optioner frem for at købe/shorte? Hvad er en amerikansk vs en europæisk option? Hvad er ulemperne? Hvilken skattelov gælder ved optioner? Efterfulgt af “ofte stillede spørgsmål”.

En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens ret.

Call-optioner

Call-optioner er købsretter, som giver ejeren ret til på et fremtidigt tidspunkt at købe et bestemt værdipapir til en bestemt pris. “Call” betyder at “kalde til sig”, dvs at købe værdipapirer.

Put-optioner

Modsat købsretter kan investor også købe optioner med salgsretter. Put-optioner er salgsretter, der giver ejeren ret til på et fremtidigt tidspunkt at sælge et bestemt værdipapir til en bestemt pris. “Put” betyder at anbringe eller afhænde, dvs. at sælge værdipapirer.

I optionskontrakten fremgår
– hvilket aktiv, der skal handles, dette kaldes det underliggende aktiv
– hvornår handlen kan finde sted, udløbsdatoen
– hvilken pris, der skal betales, aftalekursen, hvis optionsejeren benytter sin købsret.

En call-option kan eksempelvis indebære, at køber har ret, men ikke pligt, til når som helst inden eller frem til udløbsdatoen at købe 100 Vestas-aktier til kurs 80. Hvis markedskursen på aktierne inden udløbsdagen er 105, kan han derfor opnå en gevinst på 25 kr. pr. aktie ved at udnytte købsretten. Hvis markedskursen i stedet er 70, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 80.

For denne ret betales en pris, optionspræmien. Optioner handles i OMX´s elektroniske handelssystem CLICK, hvor der kontinuerligt stilles priser i optionerne. Aktieoptioner noteret på Københavns Fondsbørs er amerikanske optioner med levering af de underliggende aktier. For optioner på C20-indekset gælder, at de er europæiske optioner.

Begreber:

In the money

Hvis spotkursen for det underliggende aktiv i en call-option på et givet tidspunkt er højere end aftalekursen, dvs. der er udsigt til en gevinst, hvis dette fortsat gælder på udnyttelsestidspunktet, da siges optionen at være in-the-money. Hvis spotkursen er meget højere, siges optionen at være deep in the money.

At the money

Er spotkurs og aftalekurs den samme, er optionen at the money på det underliggende aktiv.

Hvad er fordelene ved optioner frem for at købe/shorte?

Du investerer en betydeligt mindre sum penge end hvis du køber modsvarende aktier, samtidigt med at du “kontrollerer” din risiko. Går aktiekursen mod din forventning ned kan du aldrig tabe mere end den betalte præmie.

Hvad er ulemperne?

Optionspræmien vil altid eksistere og du vil derfor altid være garanteret en vis udgift i forbindelse med optioner.

Hvad er en amerikansk vs en europæisk option?

Ved en amerikansk option, har du retten til at købe eller sælge det underliggende aktiv kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen, hvor den europæiske option kun kan kan benyttes på udløbsdagen.

Hvilken skattelov gælder ved optioner?

Det kunne også være rart at høre hvordan de beskattes kontra alm. aktier her er det nemlig kap. indkomst hvilket er en stor fordel hvis man har negativ kapitalindkomst og over grænsen i aktieindkomst, da de så kun beskattes med ca 33 %

Ofte stillede spørgsmål

1 option, hvor mange aktier giver det ret til at købe? Fast antal eller varierer det?

Man handler kontrakter:
1 kontakt har normalt 100 underliggende aktier

Mindste køb normalt 10 kontrakter (1000 underliggende aktier = det beløb du skal gange købsprisen med).

Hvordan fungerer det praktisk når optionen udløber, og man ønsker at købe aktien?

Du skal have pengene på kontoen og får overført aktierne, eller du skal sælge optionerne før udløb.

Hvad vil “striken” på en option sige?

Strike pris af en option angiver den specifikke pris for den omtalte aktie kan blive købt eller solgt til af køberen, hvis han ønsker at udøve retten til at købe (i tilfælde af en call-option) eller sælge (i tilfælde af en put-option).

Risikoen….? Her tænker jeg på, hvis den ønskede kurs ikke er nået og lign.

Svingningerne i pris er større for optioner end for de underliggende instrumenter. Dermed kan handel med optioner føre til større gevinster end almindelig aktiehandel, men også til større tab sammenlignet med tabet på det underliggende instrument.

Er handel med optioner kun for proffer, eller vi alm. folk på gulvet være med?

Du behøver ikke at være prof men du skal sprede risikoen og kunne tåle at tabe penge. Det anbefales stærkt at man gør op med hvor meget man er villig til at miste, hvis uheldet skulle ramme!

Kommentarer