Futures

Hvad er en futures? Jeg har fundet min future, men hvilken udgave skal jeg handle i? Hvad er mini-futures? Hvor er det nemmest at komme ind/ud? Forskellige børser, gør forskel og krav om garantistillelse. Hvordan beskattes futures?

Hvad er en future?

Futureskontrakter er standardiseret kontrakter, som handles på børser, hvis man vil handle et aktiv og det ikke skal følge nogen standardiseret størrelse så handles forwardkontrakter, som er kontrakter der er nærmere specificeret mellem to parter.

Du kan i teorien lave en future kontrakt på alt. Af eksempler kan der nævnes råolie og korn.

Futures anvendes primært af tre grupper:

1) Dem som vil hedge sin position, dvs. ønsker at sikre sig mod tab. Tag f.eks. en person som står og skal høste seks måneder senere, han vil helst være sikker på hvad han kan få om seks måneder derfor foretager han en investering i en futureskontrakt der vedrører samme vare. Det skal forstås således, at farmeren sælger en future-kontrakt på korn til en allerede aftalt pris og eliminerer derfor risikoen for fald i markedsprisen.

2) Spekulanter er den anden gruppe, her er der vel ikke så meget at sige, de spekulere om prisen går op eller ned på et bestemt aktiv.

3) Arbitrageudnyttere er dem som søger efter uligevægte i markedet. Arbitrage muligheden optræder f.eks. når markedsprisen er forskellig fra den teoritisk beregnet pris.

Futureskontrakter er desuden kendetegnet ved at der næsten aldrig sker en levering af det underliggende aktiv, da det oftest bliver handlet tilbage.

Forskellen på futureskontrakter og forwardkontrakter, er, at der på futures kontrakter er løbende afregning og på forwardkontrakter er der afregning ved udløb.

Jeg har fundet min future, men hvilken udgave skal jeg handle i?
Futureskontrakter har forskellige udløbsdatoer, også benævnt leveringsdatoen, som er nærmere specificeret af børsen hvor kontrakten handles, f.eks udløber nogen kontrakter i januar, marts osv. Det er naturligvis noget man lige skal holde øje med.

Hvad er mini-futures?

Mini-futures er det samme som futures, bortset fra at størrelsen på kontrakten er mindre.

Som eksempel kan der nævnes E-mini S&P 500 futures, som er en 1/5 af størrelse ved standard S&P 500 futures.
En fordel ved Mini-futures er at volumen er større, hvilket kan tilskrives den lavere pris, der gør det lettere for private investorer at købe sig ind i futures-markedet.

Hvor er det nemmest at komme ind/ud?

Som udgangspunkt er det bedst at handle i den futures hvori volumen er højest. Dette er lig med større likviditet som gør det lettere hvor hver part at foretage en handel.
Volumen er oftest størst i den future med nærmeste udløbsdato, dette kan selvfølgelig være anderledes, hvis det er future på et produkt der er præget af sæsoner. Et eksempel kan være når landmændene høster deres hvede. Landmændene først hvor god høsten har været en gang i november, som derfor er med til at gøre november-udgaven mere handlet på markedet.

Forskellige børser, gør forskel

Det handlede produkt kan variere af mængde og kvalitet for hver børs. Juice handlet i Paris, er altså ikke den samme mængde og/eller kvalitet som den juice der handles i Chicago. Det er altså vigtigt at vide præcis hvilken børs det er man handler sin future.

Garantistillelse

Når der handles futures vil det blive indgået med en garantistillelse. Der er 2 niveauer at følge når det kommer til garantistillelsen. Det første beløb er det beløb som SKAL stå tilrådighed på din konto. Det andet beløb er grænsen for hvornår der vil blive hævet på din konto. Fx hvis beløb nr 2, er sat til 600 kr, og den samlede værdi på din future er faldet 700 kr, så vil der blive trukket 600 kr fra din konto. Der bliver altså kun trukket så snart at den samlede værdi har overskrevet grænsen. Så hvis det samlede værdi er under de 600 kr vil der ikke blive trukket fra kontoen. Garantistillelsen opgøres ved daglig basis.

Hvordan beskattes futures?

Løbende udbetalinger samt gevinster efter lagerprincippet medregnes efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 29-33 i den skattepligtige indkomst, og for personer beskattes de som kapitalindkomst. Futures anses, som et finansielt instrument omfattet af kursgevinstloven.

For personer, der ikke udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, medregnes gevinst og tab på finansielle kontrakter ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Gevinst og tab medtages for personer i felt 39 på selvangivelsen. Tab kan fradrages i kapitalindkomst (rubrik 39), i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002 (se kursgevinstloven §32 stk. 2).
Yderligere tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2, kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster på kontrakter. Fradrag for tab kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig nettogevinst i et tidligere indkomstår (citat: kursgevinstloven §32 stk. 3).
(Bemærk: Der er tale om gevinsteer på “tilsvarende kontrakter” og ikke gevinster ved salg af aktier, lønindkomst eller renteindtægter).
Hvis tabet overstiger gevinster i de seneste 5 år (dvs. for lignende kontrakter), skal det bogføres i rubrik 85 på blanket 04.055 som kan findes her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=161279&vId=0

Eksempel

Opnår et tab på 900 det første år og avancer på 200 og 100 i de følgende 2 år.

2006 – Tab på 900 -> der selvangives -900
2007 – Gevinst på 200 -> selvangives og modregnes i tabet fra 206
2008 – Gevinst på 100 -> selvangives og modregnes i tabet fra 206

De resterede 600 fremføres til modregning i kommende års gevinster.

Dit tab på kan fremføres til modregning i fremtidige avancer på finansielle-kontrakter.

Personer, der er næringsdrivende ved finansiering, skal medtage gevinst og tab under virksomhedsbeløb på den udvidede selvangivelse i felt 116.

For selskaber indgår gevinst og tab i den almindelige skattepligtige indkomst.

Kommentarer