Hvordan udregnes skatten som privatperson?

Beholdning af børsnoterede værdipapirer købt før 1/1-2006 – Beholdning af børsnoterede købt efter 31/12-2005 – Kan jeg trække tab fra i skat? – Hvad er skatteniveauerne for aktieindkomst? – Udbytteskat ved udenlandske aktier – Beskatning af Xact Bear og Xact Bull.

Beholdning af børsnoterede værdipapirer købt før 1/1-2006

Børsnoterede aktier som opfylder følgende punkter kan sælges skattefri:
1. Har du købt aktierne før 1. januar 2006?
2. Har du på salgstidspunktet ejet aktierne i mindst 3 år?
3. Er aktierne børsnoterede?
4. Var værdien af alle dine børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsforeningsbeviser den 31. december 2005 højest 136.600 kr.? (Har du været gift og samlevende med din ægtefælle hele 2005, medregnes din ægtefælles beholdning. Bundgrænsen er da 273.100 kr.)

Du skal dog ikke selvangive fortjeneste eller tab fra en beholdning af børsnoterede aktier, der den 31. december 2005 ikke oversteg kr. 136.600 for enlige og kr. 273.100 for samlevende ægtefæller, såfremt aktierne på salgstidspunktet har været ejet i 3 år eller mere. Har du tab på dine aktier, kan du hverken fratrække eller fremføre det.

Hvis du opfylder punkter bortset fra punkt nr. 2 – dvs. har solgt aktierne således at du har haft dem i mindre end 3 år siden købstidspunktet, vil profitten blive beskattet som aktieindkomst.

FIFO – first in, first out

Ved salg opgøres ejertiden generelt efter FIFO-metoden. FIFO står for “First In – First Out”, dvs. de først anskaffede beviser skattemæssigt anses for at være de først solgte.
FIFO anvendes kun i forbindelse med 3-årsreglen. Reglen som siden hen er blevet til en overgangsregel efter de nye regler fra 2006.

Det vil sige at aktier købt før 31.12.2005 og som sælges i 2006 eller fremover beskattes med gns. metoden hvis de ikke er med i den skattefrie (dvs. ejet i mindre end 3 år).

Eksempel

Hvis du sælger nogle af dine aktier som er købt før 1.1.2006 og ikke har været ejet i minimum 3 år, så vil du blive beskattet ud fra de 28-43% i skat alt efter beløb. Det skal dog understreges, at hvis du kun vælger at sælge nogle aktierne, så vil de resterende fortsat hører under de gamle regler, dvs. overgangsreglen.

Beholdning af børsnoterede værdipapirer købt efter 31/12-2005

Efter de nye regler fra 2006, skal alle værdipapirer, købt efter den 31.12.2005 beskattes ud fra gennemsnitsmetoden ved afsluttet handel.

Gennemsnitsmetoden

Hovedreglen er, at gevinst og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL § 24 stk. 1 og § 26.

De omkostninger, som kan tillægges den faktiske anskaffelsessum henholdsvis fratrækkes den faktiske afståelsessum, er en eventuel købs- eller salgsprovision samt eventuelle udgifter til formidling og rådgivning forbundet med købet eller salget, så som f.eks. advokat- og revisorudgifter og honorarer til finansielle rådgivere.

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen for udenlandske aktier omregnes købesummen til danske kroner efter valutakursen på købstidspunktet og afståelsessummen omregnes ligeledes til danske kroner efter valutakursen på afståelsestidspunktet. Avancebeskatningen vil således også omfatte svingningerne i valutakursen.

Eksempel på gns-metoden

købt 100 stk. DSV kurs. 900 total 90.000 maj 2006
købt 100 stk. DSV kurs 1000 total 100.000 juni 2006
købt 100 stk. DSV kurs 1050 total 105.000 juli 2007

solgt 100 stk.DSV kurs 950 total 95.000 august 2007

Beholdning pr. 31.12.2007 : 200 stk.

Gennemsnitskurs for købte aktier (295.000 / 300) = 98.333 eller 983,33 pr. aktie
Skattepligtig aktiegevinst i 2007 for de solgte 100 aktier: 95.000 – 98.333 = -3.333 (tab)

Kan jeg trække tab fra i skat?

Ved salg af værdipapirer købt før 1/1-2006, og som er ejet i mere end 3 år, hvor du oplever tab på dine aktier, kan du hverken fratrække eller fremføre det.

Tab på børsnoterede aktier købt efter 31/12-2005 eller som har været ejet i mindre end 3 år, kan modregnes i aktieindkomst fra børsnoterede aktier (både udbytter og gevinster) med ret til fremføring af uudnyttede tab til senere år uden tidsbegrænsning. Tab på unoterede aktier kan modregnes i anden indkomst end aktieindkomst efter særlige regler.

Hvad er skatteniveauerne for aktieindkomst?

Efter de nye regler fra 1/1-2006, skal gevinsterne altid beskattes som aktieindkomst.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænsen det dobbelte.

Det er ikke påkrævet at indsende regnskab for salg af aktier sammen med selvangivelsen, men du skal huske at gemme dine købs -og salgsbilag, depotopgørelser og avanceopgørelser, hvis SKAT på et senere tidspunkt beder dig dokumentere dine aktiehandler.

Udbytteskat ved udenlandske aktier

Lad os sige at du har aktier i DNO (registreret på den norske børs):

Du betaler 10% skat af dit udbytte som automatisk trækkes af den norske stat, men da Danmark har en skatteprocent på 28% så vil Danmark trække de resterende 18% som du mangler at betale.

Såfremt der er betalt udenlandsk udbytteskat af aktier, der ikke er i dansk depot, skal udbytteskatten også selvangives på ”Selvangivelse for udenlandsk indkomst”. Dokumentation for den betalte udbytteskat skal vedlægges.

Rubrik 63 – Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=213950&vId=201292&i=66

Selvangivelse for udenlandsk indkomst – kan hentes her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=56180

SKAT har lavet en liste over hvilke lande der er indgået dobbeltbeskatningsaftaler med. Her kan man bl.a. se hvordan man skal forholde sig, hvis man er blevet beskattet med en højere skatteprocent på udbytter, end der er tale om herhjemme i Danmark.

Listen over dobbeltbeskatningsaftaler:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102225&vId=201707

Papirer som Xact Bear og Xact Bull

Mange har og er stadig i tvivl om hvilken skattelov der gør sig gældende ved disse to papirer. Efter en samtale med SKAT, fik jeg en af deres eksperter til at komme med et svar. Svaret er:
Ved salg af aktier og investeringsbeviser m.v. medregnes fortjeneste og tab på salgstidspunktet. I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 stk. 1 medregnes gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser mv. udstedt af et investeringsselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I henhold til § 19 stk. 2 nr. 1.

Ved årets udløb: Fortjeneste og tab opgøres efter lagerprincippet som beskrevet i ABL § 23, stk. 2, jf. ABL § 23, stk.5.
Ved salg af beviserne skal gevinst eller tab henføres til salgsåret. Gevinst eller tab medregnes som kapitalindkomst jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 5.

Xact-fondene beskattes altså på samme måde som akkumulerende investeringsbeviser i Danmark.

Ved selvangivelsen indtaste gevinst/tab i rubrik 38 (Rubrik 38. Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot. Gevist/tab på blandet og obligationsinvesterende investeringsforening mv. (tab angives med minus)).

Yderligere information om XACT fondene kan findes på nedenstående link:
http://www.aktie-nyt.dk/?p=97

Kommentarer