Soliditet og likviditet

Evnen til at modstå tab hhv. betale regninger. Soliditetsgrad og likviditetsgrad.

Soliditetsgrad (SG)

Viser hvor økonomisk “solid” virksomheden er, dvs. hvor stor en del af aktiverne virksomheden kan tabe, uden at kreditorerne taber noget. Vigtigt nøgletal for evt. långiverere. Jo lavere tal, jo større risiko/lånerente.

Soliditeten er et udtryk for, hvor stor en del af aktivmassen egenkapitalen udgør. Dette kan være et udtryk for såvel virksomhedens evne til at konsolidere sig, men det kan også være et udtryk for ejeren/ ejernes holdning til egenkapitalens størrelse. Eksempelvis kan en koncern “dræne” datterselskaberne for kapital ud fra en formodning om, at koncernen kan skabe højere forrentning af kapitalen andre steder end i datterselskaberne.

Egenkapital / Samlet kapital (aktiver eller passiver)

Likviditetsgrad (LG):

Viser virksomhedens evne til at kunne “betale fremtidige regninger”. Skal gerne ligge omkring 100%, da der ellers vil komme likviditetsvanskeligheder på kortere sigt.
Mest likvide aktiver*

(omsætningsaktiver) / Kortfristet fremmedkapital (gæld)

* Begrebet dækker over de aktiver, der på relativt kort sigt kan omdannes til likvid kapital, typisk omsætningsaktiverne: varelager, varedebitorer og likvide midler.

Omsætningsaktiver omfatter følgende standardkonti:

– Varebeholdninger
– Tilgodehavender
– SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet
– Likvide beholdninger

Kortfristet gæld omfatter følgende standardkonti:

– Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser
– Feriepengeforpligtelser
– Gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser
– Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
– Anden kortfristet gæld
– Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti
– Adviseringer

Kommentarer