CFD-handel

Hvad er CFD? Hvad er dets muligheder og fordele? Hvor stor er risikoen for tab? Hvilke omkostninger ligger der i at handle CFD? Hvordan beskattes CFD-handel? Og hvad med corporate actions?

Hvad er CFD?

CFD er en forkortelse af Contract For Difference – eller oversat til dansk – en differencekontrakt. CFD er et derivat f.eks. som en future på en enkelt aktie.

Indehavere af CFD’er, har ikke nogen stemmerettigheder, da man ikke direkte ejer aktien. Du modtager altså ikke det produkt du har handlet. CFD’er handles Over The Counter (OTC).

Hvad er dets muligheder og fordele?

– Gearing (margin-handel)
– Direkte pris afspejling af aktier
– Valutakonvertering
– Tjen på faldende marked ved at gå short (mulighed for at neutralisere eventuelt aktier fra tab)

Ved at geare din investering, benytter du dig af margin. En margin-handel betyder at du vil kunne få samme investering af samme mængde penge, men uden selv at stille den samme mængde penge tilrådighed. Fx hvis du handler med en margin på 5%, så skal du kun betale 5% af det ønskede beløb, dvs. at du kan investere dine egne midler 20 gange. Det giver dig altså mulighed for at investere en langt større sum penge i markedet.

Prisen på en CFD, afspejles af selskabets aktiekurs. Der er som regelt lavet et større spread på kursen, som betyder at CFD-kursen kan svinge fx 0,1% i forhold til aktiekursen.

Ved valutakonvertering skal det forstås således at det kun er profitten, og ikke det originale beløb, som bliver ramt af valutakursforskelle. Originalbeløbet som blev investeret er altså præcis det samme, både før og efter positionen er lukket når der opnås profit.

Hvis du har købt Mærsk B-aktier, og på et tidspunkt mener at den vil falde, så kan du vælge at handle CFD for at neutralisere dit tab. Dette gøres ved at gå short, dvs. sælge samme antal du har i aktier, i CFD’er. Da du har valgt at gå short i det samme selskab, vil gevinsten på CFD udligne dit tab fra aktier. Når du så mener at markedet er ved at vende til det positive, kan du vælge at lukke din CFD-position, ved at købe dem tilbage. Du har her solgt noget du egentlig ikke har, for senere at købe det tilbage til en lavere kurs!

Hvor stor er risikoen for tab?

Hvis vi siger at du handler en CFD med margin på 5%, dvs. du faktisk kan investere dine egne midler 20 gange, så er risikoen således 20 gange større! Så forbliv rolig og klar i hovedet, når du sidder med dette middel.

Hvilke omkostninger ligger der i at handle CFD?

Lige som der er et gebyr for aktiehandel, ligeledes er der et for handel med CFD. Dette gebyr indregnes som regelt i kursen. Dog ikke ved små handler.

Ved margin-handel følger der en renteomkostning. Denne rente udregnes ud fra det fulde beløb som der ønskes at blive investeret. Rentesatsen fastlægges efter hvilket land handlen sker i. Hvis det fx sker i London, vil du som køber, skulle betale LIBOR + 3% . Omvendt vil du modtage renter, hvis du har valgt at gå short, på LIBID – 2,5% .
LIBOR og LIBID er rentesatserne i London og erstattes med det enkelte lands rentesats.

Hvordan beskattes CFD-handel?

Løbende udbetalinger samt gevinster efter lagerprincippet medregnes efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 29-33 i den skattepligtige indkomst, og for personer beskattes de som kapitalindkomst. Løbende udbetalinger vil normalt afspejle en udbyttebetaling på den underliggende aktie, men beskattes ikke som udbytte, da CFD’en skattemæssigt er et finansielt instrument omfattet af kursgevinstloven.

For personer, der ikke udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, medregnes gevinst og tab på finansielle kontrakter ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Gevinst og tab medtages for personer i felt 39 på selvangivelsen. Tab kan fradrages i kapitalindkomst (rubrik 39), i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002 (se kursgevinstloven §32 stk. 2).
Yderligere tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2, kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster på kontrakter. Fradrag for tab kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig nettogevinst i et tidligere indkomstår (citat: kursgevinstloven §32 stk. 3).
(Bemærk: Der er tale om gevinsteer på “tilsvarende kontrakter” og ikke gevinster ved salg af aktier, lønindkomst eller renteindtægter).
Hvis tabet overstiger gevinster i de seneste 5 år (dvs. for lignende kontrakter), skal det bogføres i rubrik 85 på blanket 04.055 som kan findes her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=161279&vId=0

Eksempel

Opnår et tab på 900 det første år og avancer på 200 og 100 i de følgende 2 år.

2006 – Tab på 900 -> der selvangives -900
2007 – Gevinst på 200 -> selvangives og modregnes i tabet fra 206
2008 – Gevinst på 100 -> selvangives og modregnes i tabet fra 206

De resterede 600 fremføres til modregning i kommende års gevinster.

Personer, der er næringsdrivende ved finansiering, skal medtage gevinst og tab under virksomhedsbeløb på den udvidede selvangivelse i felt 116.

For selskaber indgår gevinst og tab i den almindelige skattepligtige indkomst.

Hvad med corporate actions?

Udbytte

Hvis du har købt CFD’er, vil du modtage udbyttet. Kursen vil så ligesom aktier, normalt falde tilsvarende. Det omvendte gælder hvis du har valgt at gå short, hvilket betyder at du vil blive opkrævet udbyttet, men omvendt vil værdien af din short-position stige tilsvarende efter som kursen falder.

Aktiesplit

Aktiesplit har samme effekt på CFD, som på aktier. Dette gælder også modsat aktiesplit.

Denne artikel er skrevet på baggrund af viden fra et Saxobank Seminar om CFD-handel.

Kommentarer